Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την ανάδειξη εργολάβου για την άντληση λυμάτων.

Το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου άντλησης λυμάτων του Νοσοκομείου, των δομών του και των δεξαμενών βιολογικού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.692,31 € χωρίς ΦΠΑ και 9.000,00 €( με ΦΠΑ 17%) η οποία είναι εντός των διαθέσιμων πιστώσεων των ΚΑΕ 0844.01 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.
Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, στο σύνολό της.
Οι προσφορές Θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου, σε σφραγισμένο φάκελο, έως την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και έως ώρα 14:30.

Δείτε τη σχετική διακήρυξη στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.