Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια αναλωσίμων υγειονομικών υλικών.

Το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υγειονομικών υλικών.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσόν των € 258,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΑΕ 1311.01 του Θεραπευτηρίου.

Δείτε τη σχετική διακήρυξη στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.