Ενημέρωση προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές Δωδεκανήσου

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ενημερώνει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ότι δημοσιεύθηκε ο Ν. 4583/2018, με τις συνολικές διατάξεις του οποίου ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις .

Σύμφωνα με τις το άρθρο 19 παράγραφος 3 του του Ν. 4583/2018 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιτρέπεται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες του ειδικού μητρώου που τηρείται στο Επιμελητήριο :

α) είτε ως ασφαλιστικός πράκτορας ή και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων,
β) είτε μόνον ως μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων,
γ) είτε μόνον ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Οι ιδιότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που έχουν ασυμβίβαστο ορίζονται στο άρθρο 19 παράγ. 4 του ν. 4583/18-12-2018:< Η ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων και του μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή ή του εκπροσώπου ημεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης. Η ιδιότητα του υπαλλήλου ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα ή του μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Οι ιδιότητες του ασφαλιστικού πράκτορα και του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Οι ιδιότητες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων και του μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. >

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παραγ. τα αρμόδια Επιμελητήρια αναλαμβάνουν :
β) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, χωρίς άλλη διατύπωση, στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 τις κατηγορίες του ασφαλιστικού πράκτορα, του συνδεδεμένου ασφαλιστικού πράκτορα, του ασφαλιστικού συμβούλου και του συνδεδεμένου ασφαλιστικού συμβούλου του ν. 1569/1985 και του π. δ. 190/2006 καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία και ένταξη ανά περίπτωση όλων των προηγουμένων στην κατηγορία των « ασφαλιστικών πρακτόρων»,
γ) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά, στην κατηγορία των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 τις κατηγορίες των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων και των συνδεδεμένων συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων του ν. 1569/1985 και του π. δ. 190/2006, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία των τελευταίων σε « συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων»
δ) να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά την κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 με την κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων του ν. 1569/1985 και του π. δ. 190/2006, αποτυπώνοντας μηχανογραφικά τη μετονομασία των τελευταίων σε « μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ».

Όσοι έχουν εγγραφεί στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου του ν. 1569/1985 και του π. δ. 190/2006 μετά την 1.1.2017 και παραμένουν εγγεγραμμένοι στην κατηγορία αυτή μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – 18.12.2018 – μετονομάζονται και η μετονομασία αυτή αποτυπώνεται μηχανογραφικά χωρίς άλλη διατύπωση από τα αρμόδια επιμελητήρια με τη μεταφορά τους στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα, μόνον αφού συμπληρώσουν δύο (2) έτη από την εγγραφή τους στα μητρώα των επιμελητηρίων ή και το ειδικό μητρώο. Η κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου διατηρείται στο ειδικό μητρώο και στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π.) μόνον για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μόνον μέχρι το τέλος της διετίας που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς να επιτρέπεται η εγγραφή νέων προσώπων στην κατηγορία του ασφαλιστικού συμβούλου μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου την 18.12.2018.

Η Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ΄ αριθμ. 153/8-1-2019 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφάσισε να χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων
Α) Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα
Β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων
Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες από την τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και την υπ΄ αριθμ. 153/8-1-2019 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής

https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/exams.aspx

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ 4583 (2018)