Σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας εργοδοτών Γ΄κατηγορίας στους Λειψούς

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η αναπτυξιακή του εταιρία Δ.ΕΤ.Α.Π. και το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε., σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001) διοργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών και ενημερώνουν για τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 41366/1888/26-07-2018 οι εργοδότες, μέχρι να ολοκληρώσουν την επιμόρφωσή και να λάβουν τη σχετική βεβαίωση δεν θα μπορούν να ασκούν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή τους και ως εκ τούτου οι προσωρινές βεβαιώσεις που έχουν ήδη λάβει παύουν να ισχύουν.

Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι, εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν, στους Λειψούς, τον Ιούνιο 2019 και αφορούν επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας-Χαμηλή επικινδυνότητα (εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καταλύματα, καφέ μπαρ, τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. εφόσον απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Στην κατεύθυνση αυτή, και καθώς οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι καταθέσουν συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, το αργότερο έως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

Εφόσον οι αιτήσεις υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό καταρτιζομένων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό επιμόρφωσης για να δηλωθούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας στην επιχείρηση τους με την προϋπόθεση της ανελλιπούς παρακολούθησής του σεμιναρίου.

Η εκπαίδευση για τη Γ’ κατηγορία διαρκεί 10 διδακτικές ώρες (2 ημέρες), με συνολικό κόστος 70€, το οποίο θα καταβληθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Δείτε όλο το κείμενο του Δελτίου Τύπου καθώς και την αίτηση συμμετοχής στα συνημμένα αρχεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ