Πρόσκληση ανανέωσης Ειδικού Μητρώου Αργυροχρυσοχόων Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΤΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Καλούνται όλοι οι κατασκευαστές κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα, αποκλειστικά και μόνο,  που έχουν  εργαστήριο ή έδρα, αντίστοιχα,  στη Δωδεκάνησο , και  είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται στο Επιμελητήριο Δωδεκάνησου, να  προβούν στις διαδικασίες ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης του κωδικού αριθμού, για την επόμενη τριετία 2019-2021,  όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 6, ενότητα  απαιτούμενα 6.1 άρθρα 53-59 «ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ / ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ» της με αρ. 91354 Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» [ΦΕΚ 2983/Β’ /2017].

      Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Επιμελητήριο, έως   31/12/2018, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατασκευαστική δραστηριότητα της επιχείρησής.

Όσοι έχουν κάνει διακοπή των σχετικών εργασιών της επιχείρησης ή μετέφεραν την έδρα του εργαστηρίου σε άλλη Επιμελητηριακή Περιφέρεια, ή αποδήμησαν  στο εξωτερικό κ.λ.π., οφείλουν να  επιστρέψουν την μεταλλική σφραγίδα  και να  υποβάλουν  εγγράφως αίτηση ακύρωσης του  Κωδικού ή υπεύθυνη Δήλωση απώλειας. Σε περίπτωση θανάτου ο κωδικός αριθμός εξαφανίζεται οριστικά και απαγορεύεται η χορήγησή του σε άλλον κατασκευαστή, προς αποφυγή σύγχυσης (άρθρο 53 παραγρ. 2Β).

 

Επισημάνσεις - Συνέπειες μη ανανέωσης:

  • Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης της μεταλλικής σφραγίδας, η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο Επιμελητήριο.
  • Με τη λήξη της ανά τριετίας προθεσμίας ανανέωσης των κωδικών αριθμών, το Επιμελητήριο στέλνει στον Εισαγγελέα κατάσταση ονομάτων των υπόχρεων προς ανανέωση, που δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο Επιμελητήριο τη σφραγίδα.
  • Η παραπάνω κατάσταση κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας προκειμένου αυτή να ελέγχει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά την λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.
  • Ανανέωση μετά την λήξη της προθεσμίας, μπορεί να γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
  • Στους παραβάτες επιβάλλεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 59, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) , για μη υποβολή αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης όπως αυτό απαιτείται, ή για χρήση μη εγκεκριμένης σφραγίδας ή για χρήση σφραγίδας που έπρεπε να έχει επιστραφεί.
  • Σφραγίδες που έχουν χορηγηθεί σε εισαγωγείς ή υπεύθυνους διάθεσης (πρώτους διανομείς προϊόντων από κράτη-μέλη της ΕΕ), δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και επιστρέφονται από τους κατόχους στο Επιμελητήριο (άρθρο 55 παράγρ. 7)

Περισσότερες πληροφορίες , αιτήσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση, εγγραφή  και ακύρωση του κωδικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν στο δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου www.ebed.gr και στα τηλέφωνα  ΡΟΔΟΣ :22410 44216 ΚΩΣ :2242026179 ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ:22430 28317

 

 

 

Ρόδος 30-11-2018