Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΕΤΑΠ για την προμήθεια 4 διαδραστικών (interactive) οθονών αφής και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο πλαίσιο του έργου Go Brand

INTERREG_GREECE-CYPRUS_LOGO_GOBRAND_F1280493476.jpg 

Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου (Δ.ΕΤ.Α.Π.), ως αναθέτουσα αρχή έχοντας υπόψη την από 01-11-2017 και με κωδικό Κ3_01_05 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-AΕλλάδα – Κύπρος 2014-2020 και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου - ΚΕΒΕ, Κύριου Δικαιούχου της πράξης με τίτλο «Δράσεις προώθησης και ενίσχυσης του brandname των επιλέξιμων προϊόντων ή’ και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στη διασυνοριακή περιοχή» και ακρωνύμιο «Go_Brand», και την από 20/09/2017 συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του Κύριου Δικαιούχου και των λοιπών Δικαιούχων της πράξης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές για την προμήθεια α) τεσσάρων (4) διαδραστικών (interactive) οθονών αφής και β) ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή(μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ (INTERRACTIVE) ΟΘΟΝΩΝ ΑΦΗΣ ΚΑΙ Β) ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ το αργότερο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα Γραφεία της Δ.ΕΤ.Α.Π., οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθ. 8, 1ος όροφος, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, αρμόδιος κ. Γιώργος Τρουλλάκος, τηλ. 2241044285.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ