ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GO_BRAND

INTERREG_GREECE-CYPRUS_LOGO_GOBRAND_F-82177423.jpg 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GO_BRAND

 

Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου (Δ.ΕΤ.Α.Π.), ως αναθέτουσα αρχή έχοντας υπόψη την από 01-11-2017 και με κωδικό Κ3_01_05 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου - ΚΕΒΕ, Επικεφαλής Εταίρου του έργου με τίτλο «Δράσεις προώθησης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή’ και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στη διασυνοριακή περιοχή» και ακρωνύμιο «Go_Brand», και την από 20/09/2017 συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων του έργου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας του έργου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή(μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ το αργότερο μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα Γραφεία της Δ.ΕΤ.Α.Π., οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθ. 8, 1ος όροφος, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, αρμόδιος κ. Γιώργος Τρουλλάκος, τηλ. 2241044285.