Παράταση της προθεσμίας της παρ.5.15 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού)

Δείτε στο παρακάτω αρχείο την εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. : οικ.54891/Δ1.18905/23-10-2018 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγκύης με θέμα: "Παράταση της προθεσμίας της παρ.5.15 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β΄ 2401/22-6-2018) Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2018".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΓΚΥΚΛΙΟΣ