ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ    / ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  RSS 2.0 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (26/07/2015)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (17/07/2015)