ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2/13.10.2017
13/10/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

«H Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου καλεί τα μέλη του Επιμελητηρίου, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εγγραφεί σ’ αυτό τουλάχιστον μέχρι και τις 15-12-2016 και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο ΓΕ.ΜΗ. ή εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Μητρώο του Επιμελητηρίου μέχρι και το έτος 2016, να συμμετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, που θα διεξαχθούν στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Σάββατο και Κυριακή, και ώρα 08.00 π.μ. μέχρι και 18.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου «Γεώργιος Καραγιάννης» (Γρ. Λαμπράκη 8) στη Ρόδο, στα γραφεία των Παραρτημάτων του Επιμελητηρίου στην Kω (Μαρμαρωτό) και Kάλυμνο (Oδός Nομικού Kαλαβρού), στην Κάρπαθο (γραφεία Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου, Πηγάδια Καρπάθου), στη Λέρο (γραφεία Εμπορικού Συλλόγου Λέρου) και Πάτμο (ο ακριβής τόπος θα προσδιοριστεί με νεώτερη ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής) και για την καλύτερη ενημέρωσή τους, τους γνωστοποιεί τα εξής:

1)Η εξόφληση ή ο διακανονισμός των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου μέχρι και το έτος 2016 θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις 6-11-2017.

Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016 θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

2) Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 93919/01.09.2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) του κάθε Τμήματος στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου ορίστηκε ως εξής: 

α)Εμπορικό: 14 (δεκατέσσερις) έδρες, 

β)Υπηρεσιών: 12 (δώδεκα) έδρες, 

γ)Μεταποιητικό: 18 (δεκαοκτώ) έδρες, 

δ)Τουριστικό: 7 (επτά) έδρες.

3)Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα, που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα να υποβάλουν  τα έντυπα εξουσιοδοτήσεων για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο (με προσέλευση στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ή μέσω fax στο 2241044240 ή σε αρχείο PDF στο e-mail ekloges@ebed.gr) μέχρι την 15-11-2017 για να καταχωρηθούν οι εκπρόσωποι στους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους (το αργότερο μέχρι τις 8-12-2017).

 

Μαζί με τo έντυπο εξουσιοδότησης πρέπει να υποβληθούν:α)Το πρακτικό με την ειδική απόφαση του Δ.Σ. για τον ορισμό των εκπροσώπων και β)Δικαιολογητικά (ΦΕΚ ή Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ), από τα οποία να προκύπτει η ισχύουσα σύνθεση του Δ.Σ., εφόσον δεν έχουν ήδη υποβληθεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου ή στο ΓΕΜΗ.

Την ανωτέρω εξουσιοδότηση πρέπει να υποβάλουν ακόμα και ο Πρόεδρος, διαχειριστής και Διευθύνων Σύμβουλος, ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

 

Ειδικότερα, ως προς τις υποδείξεις εκπροσώπων η Επιτροπή επισημαίνει:

-Στις ΟΕ & ΕΕ, που έχουν τρείς και άνω εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών: 

α) στις ΟΕ μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι και β) στις ΕΕ είτε δύο ομόρρυθμοι εταίροι είτε ένας ομόρρυθμος και ένας ετερόρρυθμος εταίρος (Προσοχή: Δεν μπορούν να επιλεγούν δύο Ετερόρρυθμοι Εταίροι).

-Στις ΕΠΕ & ΙΚΕ, που έχουν τρείς και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος.(Προσοχή : Δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι).

-Στις ΑΕ, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το διοικητικό συμβούλιο τρείς εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

-Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτού του

-Στα Υποκαταστήματα των Αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου των (υπό τον όρο της αμοιβαιότητας), εάν αυτοί είναι περισσότεροι από ένας. 

-Στους Συν ΠΕ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι, δηλαδή, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.

 4) Σημειώνεται ότι κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία (1) ψήφους οσες ιδιότητες και αν έχει. Εάν το ίδιο πρόσωπο ή η ίδια επιχείρηση ασκεί περισσότερα επαγγέλματα, το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία που θα επιλέξει με δήλωσή του. Η δήλωση επιλογής πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 15-11-2017. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιλογής, με απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής, θα συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους η αρχαιότερη χρονικά επιχείρηση εφόσον είναι οικονομικά ενήμερη στο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016.

5) Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή ΙΚΕ ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

6) H Eκλογική Eπιτροπή καλεί όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου, να καταθέσουν μέσω του επικεφαλής του συνδυασμού με τον οποίο κατέρχονται στο Πρωτόκολλο της Eκλογικής Eπιτροπής, το αργότερο μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρα 12.00 μ.μ.  αίτηση υποψηφιότητας.

* Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.»

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται:

α)Γραμμάτιο εισπράξεως από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €)

β) Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/86), ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005.

 

Έντυπα εξουσιοδοτήσεων, αιτήσεις υποψηφιότητας, υπεύθυνες δηλώσεις, η εκλογική νομοθεσία και η αναλυτική πρόσκληση των εκλογών θα είναι διαθέσιμα και από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου: www.ebed.gr. 

   Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου (τηλ. 2241044213).       

                                                     Ρόδος   12 Οκτωβρίου 2017

 

 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                         ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή