ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ   /   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 20η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Η ΕΓΓΡΑΦΗ, Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
16/06/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η εγγραφή, η καταχώριση και η συμπλήρωση των εκθέσεων αποβλήτων μέχρι την 20η Ιουλίου 2017 στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (http://wrm.ypeka.gr).

 

Από το Δήμο Ρόδου λάβαμε την ακόλουθη ενημέρωση:

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2992/Β'/19-09-2016 η υπ αριθ. Οικ.43942/4026/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2016 (Α' 24), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει".

Το ΗΜΑ είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον διαδικτυακό τόπο: http://wrm.ypeka.gr και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος να το κοινοποιήσουν αρμοδίως (προς ενέργεια ή ενημέρωση) στα μέλη τους, προκειμένου να πράξουν τα προβλεπόμενα εκ του νόμου εφόσον η εγγραφή, καταχώρηση και η συμπλήρωση των εκθέσεων αποβλήτων έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 20η  Ιουλίου 2017,

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών σας (υπόχρεων παραγωγών ή μεταφορέων αποβλήτων), που διαχειρίστηκαν απόβλητα εκτός του συστήματος των Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου (αποκομιδή με τα φορτηγά-απορριμματοφόρα του Δήμου Ρόδου), με ιδία μέσα ή με μίσθωση ιδιωτικών μέσων, και με τελικό αποδέκτη τον ΧΥΤΑ Β. Ρόδου παρακαλούμε όπως μέχρι τέλος Ιουνίου να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 2241064930 για την συμπλήρωση των εκθέσεων.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Από τις 18-04-2017, στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (http://wrm.ypeka.gr είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων. Η συμπλήρωση των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων είναι υποχρεωτική. 

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι:

§  Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση των οποίων οι εγκαταστάσεις τους παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011(Α' 209).

§  Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν.4042/2012 (Α'24)

§  Κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο με τις Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ και τις Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΗΜΑ.

 

Παρακαλούνται οι χρήστες του ΗΜΑ να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς την ηλεκτρονική διεύθυνση wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr. 
Λειτουργεί επίσης τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στους αριθμούς 210-8653150, 210-8643630 & 210-8644346.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΑ
Ν.4042/2012
ΦΕΚ 2992/2016 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37674/2016 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ